Overleg tijdens inspectie

Wat kun je zelf doen op het gebied van veilig ondernemen?

Als ondernemer kun je gelukkig veel zelf doen om je bedrijf of organisatie (brand)veilig te maken. Wij hebben negen gouden tips voor je die je daarbij op weg kunnen helpen. Wil je hulp vanuit de VRU? Stuur een mail naar voorlichting@vru.nl.

Brandweer overlegt met ondernemer
Brandweer spreekt met ondernemer over brandveiligheid

Zorg dat bouwvoorschriften en vergunningen op orde zijn

Zorg dat je als ondernemer voldoet aan de bouwvoorschriften en regels die zijn vastgesteld door de overheid en lokale autoriteiten.

Beoordeel de risico's in je bedrijf

Je bent als ondernemer verplicht om een brandveiligheidsrisicoanalyse uit te voeren. Voer daarom een gedegen risicobeoordeling uit om de brandrisico’s binnen je bedrijf te identificeren. Denk hierbij aan potentiële ontstekingsbronnen, brandbare materialen, elektrische installaties, enzovoort. En neem passende maatregelen om deze risico’s te verminderen.

Tref maatregelen op het gebied van brandpreventie

Neem preventieve maatregelen om brand te voorkomen. Bijvoorbeeld het invoeren van procedures voor het omgaan met brandbare stoffen, het onderhouden van elektrische apparatuur, het vermijden van overbelasting van stopcontacten en het zorgen van goede ventilatie.

Zorg voor goede brandblusmiddelen

Zorg ervoor dat je bedrijf is uitgerust met geschikte brandblusmiddelen, zoals brandblussers en blusdekens. Controleer regelmatig of ze goed werken en zorg ervoor dat je personeel weet hoe ze deze moeten gebruiken.

Controleer nooduitgangen en vluchtroutes

Zorg ervoor dat nooduitgangen altijd vrij zijn van obstakels en duidelijk gemarkeerd zijn. Creëer duidelijke vluchtroutes en zorg ervoor dat je medewerkers op de hoogte zijn van de evacuatieprocedures.

Medewerkers krijgen brandveiligheidstraining

Opleiding en bewustwording voor je personeel

Train je medewerkers op het gebied van brandveiligheid. Zorg ervoor dat ze weten hoe ze brandgevaarlijke situaties kunnen herkennen, hoe ze brand kunnen melden en hoe ze moeten handelen in geval van een noodsituatie.

Installeer een brandalarm en waarschuwingssystemen

Installeer rookmelders, hittemelders en brandalarmen op strategische locaties binnen je bedrijfspand. Zorg ervoor dat deze systemen regelmatig worden getest en onderhouden.

Stel noodplannen op

Stel een gedetailleerd noodplan op dat de procedures bevat die gevolgd moeten worden in geval van brand. Dit omvat: evacuatieprocedures, verzamelpunten, communicatielijnen en contactgegevens van hulpdiensten.

Voer onderhoud en inspecties uit

Voer jaarlijks onderhoud uit aan elektrische systemen, verwarmingssystemen en andere potentiële brandrisico’s. Laat periodiek inspecties uitvoeren door bevoegde professionals om te controleren op mogelijke gevaren.

Wil je nog meer inhoudelijke tips? Bekijk ook eens deze brochures.