Disclaimer

Veiligheidsregio Utrecht, hierna te noemen VRU, verleent je hierbij toegang tot http://www.vru.nl (hierna: Website). VRU publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. VRU behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

VRU spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VRU. De informatie sluit niet uw eigen verantwoordelijkheid uit ten aanzien van een (brand)veilige inrichting en gebruik van uw leefomgeving.

De VRU wil je erop wijzen dat zij u zo goed en volledig mogelijk wil informeren. Dat betekent echter niet dat de informatie op de Website uitputtend is. De aard van de Website is om je te informeren, je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de door VRU op de Website gepubliceerde informatie.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VRU nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De VRU kan tevens nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier waarop andere websites verwijzen of hyperlinken naar deze Website of informatie van de Website gebruiken.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VRU.
De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

De privacyverklaring van de VRU.

Als je onduidelijkheden of onjuistheden op de Website van de VRU aantreft horen wij dat graag, daardoor geef je ons de kans om de Website te verbeteren.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.