De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de veiligheidsregio. De afkorting betekent 'Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio'. De GHOR coördineert geneeskundige hulp bij ongevallen, crises en rampen.

De GHOR: Wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan

opstelplaats ambulancesDe GHOR is:

 • De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.
 • De coördinator van geneeskundige hulp bij ongevallen, rampen en crises.
 • De adviseur voor andere overheden en geneeskundige organisaties.
 • De verbindende schakel in de zorgketen van autonome geneeskundige partijen.

De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en wordt inhoudelijk aangestuurd door de directeur publieke gezondheid (DPG). De DPG is lid van de concerndirectie VRU en tevens directeur van de GGD regio Utrecht (GGDrU).

De GHOR is gespecialiseerd in crisisbeheersing en heeft hierbij twee processen centraal staan:

 • Het proces Acute Gezondheidszorg: de GHOR zorgt er in opgeschaalde situaties - samen met de geneeskundige partners - voor dat slachtoffers van ongevallen, crises en rampen zo snel mogelijk de beste zorg krijgen.
 • Het proces Publieke Gezondheidszorg: in opgeschaalde situaties maakt de GHOR gebruik van de expertise van de GGDrU met betrekking tot de (mogelijke) inzet van psychosociale hulpverlening (PSH), infectieziektebestrijding (IZB), gezondheidsonderzoek (GOR) en medische milieukunde (MMK).

 De GHOR in de ‘warme fase’

Zodra een incident de reguliere zorg overstijgt komt de GHOR letterlijk in beeld. Dit wordt een opgeschaalde situatie, ofwel de ‘warme fase’ genoemd. De GHOR voert zelf geen hulpverleningstaken uit, deze zijn voorbehouden aan de partners.

De partners hebben allen een eigen rol en verantwoordelijkheid in de crisisbeheersing. Afstemming en een eenduidige aansturing is daarin essentieel. In de warme fase coördineert de GHRO de geneeskundige hulpverlening en zorgt ervoor dat de partners samen één hulpverleningsketen vormt. Dit stemt zij af met de andere partijen; onder andere de brandweer, politie en de afdeling Bevolkingszorg van de gemeente. 

ketenpartners ghor 2.0

In samenwerking met andere hulpdiensten stelt de GHOR alles in het werk om een ramp of crisis zo goed mogelijk te bestrijden. Om dit te bereiken werkt zij met een piketorganisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. De piketfunctionarissen worden ingezet op het proces Acute Gezondheidszorg en op de verschillende processen binnen de Publieke Gezondheidszorg. In de GHOR-flyer wordt uitgelegd welke piketfunctionarissen zijn verbonden aan de GHOR. 

De GHOR in de ‘koude fase’

Wanneer er géén sprake is van een ramp of crisis probeert de GHOR deze te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Dit wordt de ‘koude fase’ genoemd: wanneer er géén sprake is van een opgeschaalde situatie.

Dit doet de GHOR onder andere door:

 • afspraken te maken met partners over hun rol in de crisisbeheersing
 • de zorgsector bewust te maken van de risico’s die zij lopen en de verantwoordelijkheden die zij hebben tijdens een ramp of crisis zorginstellingen te stimuleren zich voor te bereiden op een incident
 • multidisciplinair samen te werken
 • zorginstellingen te stimuleren zich voor te bereiden op een incident
 • en door het geven van gezondheidskundig advies op publieksevenementen.

De GHOR geeft hier binnen verschillende taakgebieden uitvoering aan:

Account & Netwerkcoördinatie

De Account- en Netwerkcoördinatoren adviseren, ondersteunen, stemmen af, sluiten convenanten en/of maken samenwerkingsafspraken met de partners waarmee de GHOR samenwerkt om een incident te bestrijden, voorkomen en/of de gevolgen te beperken.

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Om ervoor te zorgen dat alle piketfunctionarissen tijdens een incident optimaal presteren, wordt er door de Specialisten OTO aanzienlijk geïnvesteerd in het opleiden, trainen en oefenen. Middels het persoonlijke jaarplan wordt en blijft iedere piketfunctionaris vakbekwaam.

Planvorming, Evaluatie & Informatie

Om incidenten te voorkomen en het aantal slachtoffers te beperken dragen de Specialisten Planvorming, Evaluatie & Informatie bij aan de multidisciplinaire rampbestrijdingsplannen en – draaiboeken door het aanleveren van gezondheidskundige kennis. Wanneer een incident heeft plaatsgevonden wordt (in het verbeterregister) afgewogen de operationele inzet te evalueren. De evaluatie wordt gebruikt ter verbetering van de producten en diensten van de GHOR. Tevens vindt binnen dit taakgebied de uitvoering van informatiemanagement plaats.

Risicobeheersing

Bij diverse projecten, zoals de aanleg van nieuwe woonwijken, spoorlijnen, wegen of publieksevenementen, adviseren de Specialisten Risico & Veiligheid in samenwerking met de GGDrU over proactieve maatregelen die mogelijke gezondheidsrisico’s voorkomen.

Partners GHOR

Meer informatie

Voor meer informatie leest u het Regionale Crisisplan. Ook handig: de bestuurlijke netwerkkaarten op crisisutrecht.nl.