Veiligheidsregio Utrecht streeft ernaar een transparante organisatie te zijn. De belangrijkste besluiten en publicaties zijn te vinden op Overheid.nl of op deze website als download beschikbaar.

Wetgeving en besluiten COVID-19

 1. Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19
 2. Tijdelijke regeling landelijke avondklok COVID-19
 3. Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19
 4. Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
 5. Tijdelijk besluit veilige afstand
 6. Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19
 7. Ministeriële regeling domeinlijst BOA's
 8. Intrekking noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht
 9. Aanwijzing negatieve testverklaring VK, Zuid-Afrika en ...

Bestuursstukken

1. Bestuursstukken en agenda’s
2. Bestuurlijke adviescommissies

Bekendmakingen

Via Overheid.nl kunt u de volgende regelingen vinden:

 • Archiefverordening VRU
 • Bijdrageverordening VRU 2015
 • CAR/UWO en UVRU
 • Controleverordening VRU
 • Delegatiebesluit VRU 2015
 • Financiële verordening VRU
 • Gemeenschappelijke regeling VRU
 • Inkoopbeleid VRU
 • Klachtenregeling VRU 2015
 • Mandaatregeling VRU 2015
 • Nota activabeleid VRU
 • Organisatieverordening VRU 2015
 • Regeling bescherming persoonsgegevens VRU
 • Regeling bezwaarschriften VRU
 • Reglement camerabeelden VRU
 • Regeling Melden Vermoeden Misstand VRU
 • Treasurystatuut VRU
 • Verordening elektornische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

Via Overige bekendmakingen kunt u de volgende regelingen vinden:

 • Beleid Ramp- en incidentbestrijdingsplannen
 • Beleidsplan VRU 2016-2019
 • Besluit informatiebeheer VRU
 • Ondermandaatregeling VRU 2015
 • Operationele Regeling VRU
 • Regionaal Crisisplan Utrecht 2020-2023
 • Regionaal Risicoprofiel VRU
 • Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017 

Overige documentatie

1. Kaderdocumenten

    a. Gemeenschappelijke regeling VRU
    b. Delegatiebesluit VRU 2015
    c. Mandaatregeling VRU 2015
    d. Ondermandaatregeling VRU 2015
    e. Reglement van orde voor het algemeen bestuur
    f.  Model taakuitvoeringsovereenkomst

2. Beleidsdocumenten

    a. Documenten horend bij Beleidsplan 2016 - 2019
        - Dekkingsplan 2.0 Veiligheidszorg op Maat
        - Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel, besluit AB 2015
        - Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel, besluit DB 2018
        - Beleidsplan OTO VRU 2016-2019
    b. Beleidslan 2020-2023
    c. Materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP) 
    d  Evaluatiebeleid, Leren van incidenten
    e. Handhavingsbeleid industriële veiligheid VRU   
    f.  Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren VRU
    g.  Algemene inkoopvoorwaarden VRU
    h.  Beleid informatiebeveiliging

 3. Financiële documenten

    a. Kadernota
        - Kadernota 2022
        - Kadernota 2021
    b. Begrotingen
        - Begroting 2021, geactualiseerde begroting 2020
        - Begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019
        - Programmabegroting 2019, 1e wijziging begroting 2018
        - Programmabegroting 2018, 1e wijziging begroting 2017
        - Programmabegroting 2017, incl. 2e wijziging
        - Programmabegroting 2016, incl. 2e wijziging
        - Programmabegroting 2015, incl. 1e wijziging
    c. Jaarstukken
        - Jaarstukken 2019
        - Jaarstukken 2018
        - Jaarstukken 2017
        - Jaarstukken 2016
        - Jaarstukken 2015
    d. Overige financiële documenten
        - Spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve

4. Overige Regelingen

    a. Aanwijzing procesverantwoordelijke functionarissen
    b. Instelling platforms VIC, OPC en RIC
    c. Instelling platforms SP, Privacy en IM, naamswijziging RIC naar PIE
    d. Privacyreglement mobiele communicatiemiddelen VRU
    e. Integriteitsbeleid Veiligheidsregio Utrecht, incl. Gedragscode 
    f.  Mandaat portefeuillehouder personeel & organisatie
    g. Ondermandaat portefeuillehouder P&O aan Voorzitter voor besluit op bezwaar