Veiligheidsregio Utrecht streeft ernaar een transparante organisatie te zijn.  De belangrijkste besluiten en publicaties zijn te vinden op Overheid.nl of op deze website als download beschikbaar.

Bestuursstukken

1. Bestuursstukken en agenda’s
2. Bestuurlijke adviescommissies

Bekendmakingen

Via Overheid.nl kunt u de volgende regelingen vinden:

 • Algemene privacyregeling VRU
 • Archiefverordening VRU
 • Bijdrageverordening VRU 2015
 • CAR/UWO en UVRU
 • Controleverordening VRU
 • Delegatiebesluit VRU 2015
 • Financiële verordening VRU
 • Inkoopbeleid VRU
 • Klachtenregeling VRU 2015
 • Mandaatregeling VRU 2015
 • Nota activabeleid VRU
 • Organisatieverordening VRU 2015
 • Regeling Melden Vermoeden Misstand VRU
 • Regeling bezwaarschriften VRU
 • Reglement camerabeelden VRU
 • Treasurystatuut VRU
 • Verordening elektornische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015

Via Overige bekendmakingen kunt u de volgende regelingen vinden:

 

Overige documentatie

1. Kaderdocumenten

    a. Gemeenschappelijke regeling VRU
    b. Ondermandaatregeling VRU 2015
    c. Reglement van orde voor het algemeen bestuur
    d. Model taakuitvoeringsovereenkomst

2. Beleidsdocumenten

    a. Documenten horend bij Beleidsplan 2016 - 2019
        - Dekkingsplan 2.0 Veiligheidszorg op Maat
        - Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel, besluit AB 2015
        - Variabele voertuigbezetting als operationele maatregel, besluit DB 2018
        - Beleidsplan OTO VRU 2016-2019
    b. Beleidslan 2020-2023
    c. Evaluatiebeleid, Leren van incidenten
    d. Handhavingsbeleid industriële veiligheid
    e. Visie veilige leefomgeving en Omgevingswet
    f.  Visie op de VRU-organisatie
    g. Algemene inkoopvoorwaarden VRU
    h. Visie op verbetering en herinrichting van het materieelmanagement.
    i.  Beleid informatiebeveiliging

 3. Financiële documenten

    a. Begrotingen
        - Begroting 2020, geactualiseerde begroting 2019
        - Programmabegroting 2019, 1e wijziging begroting 2018
        - Programmabegroting 2018, 1e wijziging begroting 2017
        - Programmabegroting 2017, incl. 2e wijziging
        - Programmabegroting 2016, incl. 2e wijziging
        - Programmabegroting 2015, incl. 1e wijziging
    b. Jaarstukken
        - Jaarstukken 2018
        - Jaarstukken 2017
        - Jaarstukken 2016
        - Jaarstukken 2015

4. Overige Regelingen

    a. Ondertekeningsprotocol VRU v2018 1 met lijst publicatieversie
    b. Aanwijzing procesverantwoordelijke functionarissen
    c. Instelling platforms VIC, OPC en RIC
    d. Instelling platforms SP, Privacy en IM, naamswijziging RIC naar PIE
    e. Privacyreglement mobiele communicatiemiddelen VRU
    f.  Reglement beheerssysteem dienstvoertuigen VRU
    g. Integriteitsbeleid Veiligheidsregio Utrecht, incl. Gedragscode 
    h. Mandaat portefeuillehouder personeel & organisatie
    i.  Ondermandaat portefeuillehouder P&O aan Voorzitter voor besluit op bezwaar