Samenwerking met partners

Veiligheidsregio Utrecht werkt in haar haar kerntaken samen met diverse partners. Wat doen deze partners precies en hoe raakt dit het werk van Veiligheidsregio Utrecht?

Ambulancediensten

Bij een incident zijn de ambulances meestal als eerste geneeskundige hulpverlener ter plaatse. Ambulancepersoneel verleent hulp, maar heeft daarnaast ook de taak om andere processen voor eneeskundige
hulp op te starten. In de regio Utrecht zijn de ambulances onderdeel van de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU). De Meldkamer Ambulance (MKA) stuurt alle ambulances in de provincie aan. De MKA regelt de ambulanceritten in een crisisgebied en onderhoudt het contact tussen de ambulances en ziekenhuizen.


Brandweer Nederland

Brandweer Nederland is de belangenbehartiger van de brandweer en de fysieke veiligheid bij besluitvorming en regelgeving op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Zij bundelt kennis en stelt (landelijke) standaarden en normen op voor de brandweer en de brandveiligheid. Ook ontwikkelt zij producten en diensten voor de brandweer in Nederland.

 
Defensie

Of het nu gaat om een noodbrug, het opruimen van explosieven, een mobiel hospitaal of de inzet van militairen; defensie is een onmisbare partner in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. De landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee zijn snel en flexibel inzetbaar en kunnen overal optreden.

 
Gemeenten

De gemeenten zijn een belangrijke samenwerkingspartner. Bij een ramp of crisis liggen de taken op het gebied van bevolkingszorg bij de gemeenten. Maar ook in de voorbereiding op en de voorkoming van incidenten trekken we samen op. Zo geeft de brandweer advies aan de gemeenten bij vergunningverlening en hebben ze een rol in toezicht & handhaving. Ook in de fase van planvorming en ruimtelijke orderning kijkt de brandweer met de gemeente mee naar veiligheidsaspecten.

 
GGD

De GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) regio Utrecht is heeft de taak om (infectie)ziekten te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. De GGD geeft advies en voorlichting, dient vaccinaties toe en spoort infectiebronnen op, zodat een ziekte zich niet verder verspreidt. Als er een grote uitbraak van een ziekte is of dreigt (bijvoorbeeld de vogelgriep) en veel mensen kunnen besmet raken, is de GGD goed voorbereid. Onder andere met actieplannen en speciaal opgeleide teams. De GGD adviseert bij grote incidenten over de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen, zoals chemische, radioactieve of biologische stoffen.

 
GGZ en slachtofferhulp

Bij calamiteiten kunnen slachtoffers, hulpverleners, omstanders en betrokkenen psychische klachten oplopen. Die werken soms nog lang na. De GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en slachtofferhulp zorgen daarom voor psychosociale hulp tijdens en na een crisis.

 
Huisartsen

Bij calamiteiten met grote aantallen slachtoffers of zieken, speelt de huisarts een belangrijke rol. Denk daarbij
aan grieppandemie of een tbc-uitbraak. Of aan voorlichting en patiëntenzorg tijdens een langdurige hittegolf. Vaak ligt ook een deel van de (lichamelijke en psychische) nazorg bij de huisarts.

 
Ministeries

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor de organisatie en de financiering van de rampenbestrijding in het algemeen. Bij incidenten en crisis met een regio-overschrijdend karakter kan het opperbevel bij de Minister van VenJ liggen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt wet- en regelgeving op waaraan de zorginstellingen en beroepsbeoefenaren zich moeten houden. Het gaat daarbij om onder andere ambulancezorg, ziekenhuiszorg, psychosociale zorg, volksgezondheid enzovoort. Onder dit ministerie valt ook het RIVM. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, die een belangrijke rol speelt als het gaat om crises die de publieke gezondheid bedreigen, valt onder het minsiterie van Economische Zaken (EZ).

 
Natuurbeheer

Natuurbrand is een reëel risico in de regio Utrecht. Om natuurbrand zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen van een eventuele natuurbrand te beperken, werkt de VRU samen met Natuurbeheer.

 
Politie

De politie speelt een belangrijke rol op verschillende terreinen. Als ergens een grootschalig incident plaatsvindt, is de politie meestal als eerste ter plaatse. De politie zorgt voor goede af- en aanvoerwegen en een veilige opstelplek voor andere hulpverleningsdiensten. Vervolgens zorgt de politie voor afzettingen en eventueel ontruiming. Op die manier creëert zij een veilig en ruim werkgebied voor de hulpverlening. Verder zorgt de politie onder andere voor handhaving van de openbare orde, strafrechtelijk onderzoek en evacuatie.
 

Provincie

Provincies zijn werkzaam op zeven kerntaken, waaronder milieu, energie en klimaat, regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer en duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer. De provincie bepaalt bijvoorbeeld voor een belangrijk deel hoe onze omgeving is ingericht. Zijn er voldoende woningen, kan een bedrijventerrein verder uitbreiden en krijgt de natuur wel voldoende ruimte? De provincie weegt belangen, waaronder veiligheidsaspecten, af en maakt keuzes voor de regio.

 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

De Regionale Uitvoeringsdienst wordt ook wel omgevingsdienst genoemd. Een RUD neemt in een bepaalde regio taken over van gemeenten en provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat is efficiënt en eenduidig voor burgers en overheden.

 
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat zorgt voor de veiligheid van mensen die zich in de omgeving van transportroutes bevinden. Vooral het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het water is een risico. Er zijn bijna nooit ongelukken met dit vervoer, maar áls ze gebeuren kunnen zeer gevaarlijke situaties ontstaan.

 
Waterschappen

De waterschappen houden zich bezig met waterkeringen (veilige dijken), waterkwantiteit en waterkwaliteit en soms ook het beheer van de vaarwegen. Een ongeluk op het water of een dijkdoorbraak kan grote gevolgen hebben voor een groot gebied. De waterschappen en andere samenwerkingspartners zorgen ervoor dat de regio goed is voorbereid op overstromingen, wateroverlast en milieu-incidenten.

 
Ziekenhuizen

Tijdens grootschalige incidenten vangen de regionale ziekenhuizen slachtoffers op. Het is belangrijk dat patiënten snel in het juiste ziekenhuis terecht komen. Ziekenhuizen en andere gezondheidspartners hebben hierover afspraken gemaakt (in het Traumazorgnetwerk). Naast de gewone ziekenhuizen in de regio, beschikt de veiligheidsregio over een calamiteitenhospitaal op het terrein van het UMC Utrecht.