Sneller in actie komen kan levens redden. Om die reden kozen de VRU en VR Hollands Midden voor een - letterlijk – grensoverschrijdende samenwerking. Daardoor kan er bij een brand in de ene regio een hulpverleningsvoertuig uit de andere regio toeschieten.

Het convenant waarin de samenwerking tussen de ‘buren’ is vastgelegd, werd 9 juli ondertekend. “Maar dat convenant is niet meer dan het topje van de ijsberg,” zegt Frank de Keijzer lachend. De adviseur organisatieontwikkeling VRU-brandweer was nauw betrokken bij de voorbereidingen. “Er komt heel veel kijken bij een zorgvuldige voorbereiding, bijvoorbeeld om vast te stellen welke posten het best een rol kunnen spelen wanneer ergens in het grensgebied van beide veiligheidsregio’s brand uitbreekt.”

Voorheen waren de geografische grenzen bepalend voor de hulpverlening. Wanneer de buurregio moest inspringen, hadden de meldkamers eerst contact met elkaar voor overleg, waarna de meest logische post werd ingeschakeld. Nu gebeurt dat onmiddellijk. “De nieuwe werkwijze kan wel één of twee minuten schelen en dus mensenlevens. We vinden snel optreden belangrijker dan de naam die op een hulpverleningsvoertuig staat.”

Kennisuitwisseling
Hanneke Bergsma, teamleider plannen en procedures brandweerzorg VRHM, noemt de kennisuitwisseling tussen beide regio’s als belangrijk aandachtspunt. “Je werkt met eenheden die niet altijd exact honderd procent hetzelfde werken. Er moeten natuurlijk geen misverstanden ontstaan bij een gezamenlijk optreden, dus het is noodzakelijk elkaars werkwijze te kennen. Daarnaast heb je soms te maken met gebieden of gebouwen waar specifieke kennis voor is vereist en die je dus moet delen.”

Vroeger was het niet bepaald vanzelfsprekend dat de brandweer zelfs maar een gemeentegrens overschreed. Frank: “Die tijd ligt gelukkig achter ons, mede door de convenanten die inmiddels zijn afgesloten. De VRU werkt al samen met de Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam Amstelland en we hopen nog dit jaar convenanten te hebben met de vier overige buurregio’s.”

HW0A3080 800

Feedback
Voor VRMH is de VRU de vijfde convenantpartner. Hanneke: “De operationele collega’s begrijpen inmiddels wel dat in sommige gevallen een kazerne uit een andere regio wordt ingeschakeld bij een incident, zeker wanneer je uitlegt dat het uiteindelijk gaat om de burgers die we helpen.”

Ze hoopt op de komende tijd op veel feedback van de collega’s op straat. “We horen graag wat er goed gaat, maar ook wat nog niet helemaal op rolletjes loopt. De samenwerking moet geen papieren werkelijkheid blijven, we willen elkaar beter maken.”