Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we bij de inrichting van ons land rekening houden met mogelijke overstromingen. Alle overheden in de provincie Utrecht werken samen aan het waterrobuust maken van ons gebied.

Hiermee wordt de overlast van water voor mensen zo minimaal mogelijk gehouden. Om deze samenwerking te bekrachtigen, ondertekenden zij donderdag 15 februari jl. in Amersfoort in het bijzijn van de directeur van de Staf Deltacommissaris Hermen Borst de intentieverklaring meerlaagsveiligheid Utrecht.

Samen de opgave aangaan
Alle partijen hebben met de intentieverklaring uitgesproken te werken aan bewustwording en verankering van meerlaagsveiligheid in het beleid en handelen van de partijen in 2020. Ze willen werken aan het beperken van de gevolgen van overstromingen en daarmee uitvoering geven aan dat onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie. Burgemeester van Domburg van de gemeente IJsselstein is ambassadeur meerlaagsveiligheid: “Met elkaar maken we zo zichtbaar dat wij de risico’s onderkennen en met betrokken partners deze opgave aangaan. De gezamenlijke aanpak is een meerwaarde. Een overstroming heeft niet alleen lokaal gevolgen, maar kan gevolgen hebben voor een heel gebied. Iedere organisatie heeft zijn eigen taak en rol in het geheel. Hiermee zijn we koplopers in Nederland.” De gemeenten binnen de provincie Utrecht, de waterschappen Vallei en Veluwe, Rivierenland, De Stichtse Rijnlanden, Amstel Gooi en Vecht, Rijkswaterstaat Midden Nederland, Veiligheidsregio Utrecht en provincie Utrecht gaan samen deze opgave aan.

Wat houdt meerlaagsveiligheid in?
In Nederland werken we op drie niveaus aan waterveiligheid, oftewel meerlaagsveiligheid. De eerste laag bestaat uit het verkleinen van de kans op overstromingen door het aanleggen en onderhouden van waterkeringen zoals dijken. De tweede laag is het beperken van de gevolgen van overstromingen door hiermee in de ruimtelijke indeling van Nederland rekening te houden. Dat is het werk van gemeenten en provincies. Crisismanagement –o.a. het zorgdragen voor evacuatieplannen- is de derde laag. Hoewel de kans klein is, zijn overstromingen nooit uit te sluiten.

Nu aan de slag
Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt het startsein gegeven voor de regionale samenwerking voor het beperken van de gevolgen van overstromingen. Als eerste stap stellen de ondertekenende partijen dit jaar een plan van aanpak op. Hiervoor worden de risico’s bekeken, prioriteiten gesteld en afspraken gemaakt. Hierin wordt de samenhang met andere thema’s (wateroverlast, hitte en droogte) geborgd. In het programma wordt zowel aandacht geschonken aan maatregelen voor een overstromingsrobuuste ruimtelijke inrichting, als aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met de intentieverklaring nemen de samenwerkende lokale en regionale overheden in Utrecht hun verantwoordelijkheid voor dit onderwerp.

Wat is hieraan vooraf gegaan?
Een waterrobuuste regio hebben we niet van de een op de andere dag. In 2014 heeft het bestuurlijk overleg Nederrijn en Lek een regionaal advies voor het gebied aan de Deltacommissaris aangeboden. In 2016 hebben Veiligheidsregio Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een bestuurlijke conferentie meerlaagsveiligheid georganiseerd waar vrijwel alle overheden waren vertegenwoordigd. Daar is onder andere gesproken over wat de benadering van meerlaagsveiligheid betekent voor ieders eigen gebied en de vitale en kwetsbare voorzieningen, de risicocommunicatie naar burgers en bedrijven en de professionalisering van de functionele samenwerking. Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaprogramma 2018 en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen. Hiermee werd beperking van de impact van overstromingen volwaardig onderdeel van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Alle overheden dienen ruimtelijke adaptatie uiterlijk in 2020 in hun beleid te hebben verankerd zodat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De ambities, afspraken en acties uit het Deltaplan zijn alleen te realiseren als alle overheden gezamenlijk aan de slag gaan. Nu is het tijd om daar invulling aan te geven.