Projecten en thema's

Veiligheidsregio Utrecht verbetert continu haar dienstverlening. Daarvoor hebben we diverse projecten in het leven geroepen. In het volgende overzicht ziet u waar wij op dit moment onder andere mee bezig zijn.

De veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan intensiever samenwerken om de crisisorganisatie te verbeteren aan de hand van drie projecten. Dit betreft de realisatie van een interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum, de harmonisatie van de processen voor brandweer en crisisbeheersing voor de meldkamer Midden-Nederland en een interregionaal crisisplan en gecoördineerd interregionale incidentbestrijdingsprocedure. Deze projecten zijn samengebracht in het programma Drieslag.

Op 18 april 2019 heeft de VRU, afdeling Risicobeheersing en de GHOR, in samenwerking met de politie (RCCB, team evenementen) de behandelclassificatiescan (BC-scan) gepresenteerd.

Download de behandelclassificatiescan. Lees voor meer informatie over het gebruik het document met de bijbehorende uitleg BC-scan.

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

In het regionaal risicoprofiel (hierna: RRP) staat een inventarisatie en analyse van de in onze veiligheidsregio aanwezige risico's en scenario’s van het soort incidenten dat zich hierbij kunnen voordoen. Ook de brandrisico’s maken onderdeel uit van het RRP. Het is een dynamisch risicoprofiel, gebaseerd op het nationale veiligheidsprofiel uit 2016, aangevuld met regionale thema’s als brandrisico en risicofocusgebieden. Hiermee kan de VRU strategische besluiten nemen over het gezamenlijke beleid van de veiligheidsregio en haar partners om risico's te verminderen en beter voorbereid te zijn op rampen en crises.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet duurt naar verwachting nog tot 2022, maar ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt aan de omslag die de Omgevingswet vraagt. Het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige leefomgeving is de maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft verantwoordelijkheden op het gebied van de veilige en gezonde leefomgeving. De VRU zet haar kennis en ervaring graag in om gemeenten voor de Omgevingswet te adviseren over het thema veilige en gezonde leefomgeving.

We leven in een informatierijke maatschappij. De hoeveelheid beschikbare data is de afgelopen jaren exponentieel gestegen. Deze informatie is waardevol omdat het ons kan helpen incidenten eerder aan te zien komen, risico’s beter in te schatten en sneller en adequater op te treden. Maar dan moeten we de gegevens wel optimaal weten te analyseren, koppelen en benutten. Dat noemen we ook wel informatiegestuurd werken. Wat betekent dit precies?

Als u een evenement organiseert, moet u met veel rekening houden. Er zijn regels en richtlijnen waar u zich aan moet houden. Bij evenementen groot én klein is een goed veiligheidsadvies van groot belang. Hierbij wordt gekeken naar (brand)veiligheid en naar geneeskundige aspecten. Het advies dat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) geeft, is gericht aan het bevoegd gezag, oftewel de gemeente waar het evenement plaatsvindt. De VRU kan ook een aanvrager van een evenement adviseren, maar dat is meer in algemene zin.