Wettelijke basis

Wat is een veiligheidsregio eigenlijk precies? Wie is de baas, hoe wordt de veiligheidsregio betaald en hoe ziet de wettelijke basis eruit? We geven graag antwoord op deze vragen.

Zelfstandige organisatie

Een veiligheidsregio is een zelfstandige overheidsorganisatie. Officieel noemen we dit een 'gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam', die wordt opgericht door de colleges van burgemeester en wethouders van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht.  De veiligheidsregio wordt deels door de gemeenten betaald en deels door het rijk gefinancierd.

Voorzitter en bestuur

De burgemeesters van de gemeenten vormen samen het algemeen bestuur. De burgemeester van Utrecht is de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Bij rampen en crises die de gemeentegrenzen overstijgen (zie ook de GRIP systematiek), neemt de voorzitter de noodbevoegdheden van de andere burgemeesters over.  Aan het bestuur van de veiligheidsregio worden de volgende wettelijke taken en bevoegdheden toegekend (Wvr, artikel 10):

  1. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
  2. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
  3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak;
  4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
  5. het instellen en in stand houden van een brandweer;
  6. het instellen en in stand houden van een GHOR;
  7. het voorzien in de meldkamerfunctie;
  8. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
  9. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

Meer informatie over de samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur vindt je bij Bestuur.

Wet veiligheidsregio's

De wettelijke basis voor de samenwerking ligt in de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Deze wet bepaalt hoe gemeenten binnen een veiligheidsregio moeten samenwerken. Maar ook het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr), het Besluit personeel veiligheidsregio’s (Bpvr), de Regeling personeel veiligheidsregio’s (Rpvr), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de tijdelijke Wet ambulancezorg (Waz) maken onderdeel uit van het wettelijke fundament.

Organisatie

Hoe de organisatiestructuur eruit ziet, lees je hier.