Over het beleidsplan

Woord vooraf

Met plezier bied ik u het beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor de beleidsperiode 2020 tot en met 2023 aan. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van onze VRU-collega’s, ons bestuur, collega’s uit de gemeenten in de regio en onze andere veiligheidspartners. Bij tal van gelegenheden hebben wij de gemeenteraden uit onze regio betrokken bij de totstandkoming, door te laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan.

Bij het maken van dit beleidsplan hebben wij twee richtsnoeren gehanteerd. Op de allereerste plaats de overtuiging dat onze VRU van meerwaarde moet zijn voor de samenleving. Voor de mensen die er wonen, verblijven, werken en doorheen trekken. Dat betekent dat wij ons handelen daarop willen richten, van buiten naar binnen denkend en gefocust op de bedoeling van ons bestaan. Want mensen in de samenleving verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp gevraagd is. Voor hen mag het voor zich spreken dat wij, samen met onze partners, veiligheid bevorderen en waar mogelijk onveiligheid voorkomen. Dat wij incidenten bestrijden als ze zich toch voordoen en daarbij hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers. Dat wij leed en (gezondheids)schade beperken en verstoringen van het dagelijks leven snel helpen herstellen. Het is onze ambitie om daarin elke dag betrouwbaar te zijn, dat werk steeds beter te doen, op ons presteren aanspreekbaar te zijn en te leren van wat beter had gekund. Daar zetten wij ons beleid op in: dat kunt u er in lezen.

Daarnaast wilden wij een effectief beleidsplan maken. Effectief, waar het voor de hele planperiode daadwerkelijk richting geeft aan het werk dat door onze diensten en collega’s moet worden gedaan. Zodanig dat er een coherente vertaling is van ambitie naar beleidsbeginselen voor het concern, en naar beleidsdoelstellingen voor de diensten. Dat deze de basis kunnen zijn voor de interne jaarplannen en de bijbehorende begrotingsjaarschijf waarin onze productie- en prestatiedoelstellingen zijn opgenomen.

Maar ook een levend en benaderbaar beleidsplan, door het niet alleen als een papieren document te presenteren, maar het ook interactief aan te bieden. Opdat VRU-collega’s, partners die met ons samenwerken en iedereen naar wie wij ons verantwoorden kunnen zien en begrijpen waar wij mee bezig zijn en wat ons (in de beleidsperiode) drijft.

Al met al een dynamisch beleidsplan, dat richting geeft aan een nieuwe beleidsperiode. Een periode waarin de VRU, zo’n 10 jaar na de oprichting, een stap verder wil zetten, en daar ook aan toe is. Dat blijkt ook uit de collegiale visitatie die de VRU recent heeft doorlopen. Vertegenwoordigers van collega-veiligheidsregio’s concludeerden in algemene zin dat de VRU toe is aan een volgende ontwikkelstap en een opvolgend niveau van organisatievolwassenheid.

Dit beleidsplan geeft daar invulling aan. Het geeft impulsen aan de kwaliteit van het werk, speelt slagvaardig in op veranderingen in de veiligheidsomgeving en de samenwerking met onze buurregio’s en partners, en biedt ruimte om de organisatie vooruitstrevend en efficiënt te laten werken en groeien.